title-icon-2
  • Hotline:(+84) 903 481 456
  • Hotline:(+84) 903 481 456
DMCA.com Protection Status

Quản lý giá trị trả trước Aconite Prepaid Value Manager cho phép tổ chức của bạn quản lý các sản phẩm thẻ trả trước/đã được chuẩn chi trước (prepaid/pre-authorized) đóng hoặc mở(closed/open-loop) thực hiện offline và/hoặc trực tuyến tại POS, sử dụng giao diện tiếp xúc và/ hoặc không tiếp xúc.