Giải pháp hạ tầng khóa công khai MK PKI

12/01/2018 14:58

Giải pháp hạ tầng khóa công khai MK PKI là giải pháp cung cấp chứng thư số/chữ ký số cho các cơ quan Chính phủ, Tài chính - Ngân hàng và Doanh nghiệp.

MK PKI là giải pháp tổng thể bao gồm hệ thống thiết bị máy chủ trung tâm và các thiết bị đầu cuối đa dạng bao gồm thẻ SIM PKI, thẻ thông minh PKI và đầu đọc thẻ PKI USB.

Giải pháp cung cấp chứng thư số/chữ ký số, giúp cho các giao dịch tài chính, thương mại điện tử và quản lý tài liệu điện tử trở nên an toàn và bảo mật hơn.