Thanh toán thẻ Việt Nam sẽ đạt 522,5 triệu USD vào năm 2023

02/10/2019 10:28

Theo báo cáo từ GlobalData, thanh toán thẻ tại Việt Nam được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng hàng năm kép vào mức 17,8%, và tăng từ 271 triệu USD vào năm 2019 lên 522,5 triệu USD vào năm 2023.

Trong báo cáo Thẻ & Thanh toán Việt Nam: Cơ hội và rủi ro đến 2023 cho thấy, số lượng thanh toán thẻ tại Việt Nam đã tăng gấp 5 năm trong 5 năm qua, tăng từ 56 triệu USD trong năm 2015 lên 271 triệu USD vào năm 2019 với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép là 48,3%.

Một số điểm đáng chú ý khác trong báo cáo:

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp giấy phép cho 30 công ty phi ngân hàng kể từ tháng 7 năm 2019 để cung cấp dịch vụ thanh toán trong nước;
  • Chính phủ đang đặt mục tiêu đưa 70% dân số trưởng thành biết và hiểu rõ về hệ thống ngân hàng chính thức vào năm 2020;
  • Việc mở rộng cơ sở hạ tầng ngân hàng và cấp phép cho các công ty phi ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán ở nhiều khu vực nông thôn đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thích ứng của người tiêu dùng đối với thanh toán điện tử.

- Theo thepaypers.com -